کتاب‌های قفسۀ که
تاریخ جهان نو (جلد 1)
ناشر: موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
نویسنده: رابرت‌روزول پامر
قبلاً خوندم
غرب شناسی
تاریخ فلسفه غرب: فلسفه قرون وسطی (جلد 2)
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
نویسنده: آنتونی کنی
قبلاً خوندم
فلسفی