کتاب‌های قفسۀ که
آئین پاسداری و ایست و بازرسی (دوره تخصصی اولیه)
ناشر: بسیج منطقه 3
می‌خوام در آینده بخونم
نظامی
آشنایی با بسیج (ویژه درجه‌داران)
ناشر: بسیج منطقه 3
می‌خوام در آینده بخونم
نظامی
دانستنی‌های تخصصی افسران راهنمایی و رانندگی
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی
نویسنده: محمدصادق صادقی‌خلیلانی
می‌خوام در آینده بخونم
نظامی
مهارت‌های کشف دروغ
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
نویسنده: سیدمحمد فرهنگی
می‌خوام در آینده بخونم
نظامی
گشت مرزی رد و ردزنی
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی
نویسنده: حسن‌رضا قیطاسی
می‌خوام در آینده بخونم
نظامی