معرفی کوتاه

محمد حسین سلیمانی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در اصفهان

38226 امتیاز
بیوگرافی

انسان های بزرگ می تواننددو دقیقه بدون هوا،دو هفته بدون آب و یک عمر بدون پول زندگی کنند،اما بدون «کتاب» نمی توانندحتی یک لحظه ! زنده بمانند.

سوابق کاری
  • مدرسه چهار باغ
    استادمنطق