کتاب‌های قفسۀ که
اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
نویسنده: ماکس وبر
قبلاً خوندم
دوستان
مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی
ناشر: نشر مرکز
نویسنده: ماکس وبر
قبلاً خوندم
دوستان
دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
ناشر: نشر افکار
نویسنده: یورگن هابرماس
قبلاً خوندم
دوستان
نمود خود در زندگی روزمره
ناشر: نشر مرکز
نویسنده: اروینگ گافمن
قبلاً خوندم
دوستان
توتالیتاریسم
ناشر: نشر ثالث
نویسنده: هانا آرنت
قبلاً خوندم
دوستان
جنس دوم (دوره 2جلدی)
ناشر: توس
نویسنده: سیمون‌دو بووار
قبلاً خوندم
دوستان
تهوع
ناشر: نیلوفر
نویسنده: ژان‌پل سارتر
قبلاً خوندم
دوستان
رنج‌های ورتر جوان
ناشر: ماهی
نویسنده: یوهان‌ولف‌گانگ‌فون گوته
قبلاً خوندم
دوستان
تس باکره دوربرویلز
ناشر: گویش نو
نویسنده: تامس هاردی
قبلاً خوندم
دوستان
جود گمنام
ناشر: فرهنگ نشر نو
نویسنده: تامس هاردی
قبلاً خوندم
دوستان
افی بریست
ناشر: افراز
نویسنده: تئودور فونتانه
قبلاً خوندم
دوستان
یک مرد ناشناخته
ناشر: آسو
نویسنده: آنتوان‌پاولوویچ چخوف
قبلاً خوندم
دوستان
خانه‌ی ماتریونا: به همراه خرده‌ریزها
ناشر: ماهی
نویسنده: آلکساندر سالژنیتسین
قبلاً خوندم
دوستان
سووشون
ناشر: خوارزمی
نویسنده: سیمین دانشور
قبلاً خوندم
دوستان
ساربان سرگردان
ناشر: خوارزمی
نویسنده: سیمین دانشور
قبلاً خوندم
دوستان
به کی سلام کنم؟
ناشر: خوارزمی
نویسنده: سیمین دانشور
قبلاً خوندم
دوستان
جای خالی سلوچ
ناشر: نشر چشمه
نویسنده: محمود دولت‌آبادی
قبلاً خوندم
دوستان
شازده احتجاب
ناشر: نیلوفر
نویسنده: هوشنگ گلشیری
قبلاً خوندم
دوستان
آینه‌های دردار
ناشر: نیلوفر
نویسنده: هوشنگ گلشیری
قبلاً خوندم
دوستان
طعم گس خرمالو
ناشر: نشر مرکز
نویسنده: زویا پیرزاد
قبلاً خوندم
دوستان