• کتاب خوانین بختیاری

    معرفی شخصیت های بزرگ تاریخ ساز قوم بختیاری

    شخصیت های سیاسی .فرهنگی و اجتماعی قوم بختیاری که شجاعانه رشادت آفریدند.

    سران و حاکمان بختیاری،ایلخان،حاجی ایلخان،ایلبیگی،خان،ریش سفید، کد خدا ، سران مشروطه و فاتحان تهران و اصفهان، مبارزان با استبداد و استکبار.

    شخصیت هایی که حماسه آفریدند و قصه شدند برای افتخار ایران


    ‌ ‌ 0 ‌ ‌ ‌ ‌ 22