معرفی کوتاه

امیر مهدی

دانشجو؛ ساکن در سنگ سفید

22465 امتیاز