کتاب‌های قفسۀ که
تغییر و اجرای برنامه درسی
ناشر: سمت
نویسنده: محمود مهرمحمدی
می‌خوام در آینده بخونم
علمی
دانش رسمی: آموزش دموکراتیک در عصر محافظه‌کاری
ناشر: آگاه
نویسنده: مایکل‌دبلیو اپل
می‌خوام در آینده بخونم
علمی
آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟
ناشر: آگاه
نویسنده: مایکل‌دبلیو اپل
می‌خوام در آینده بخونم
علمی
برنامه‌ریزی درسی مدارس (مبانی برنامه ریزی آموزشی برنامه)
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان
نویسنده: الف لوی
می‌خوام در آینده بخونم
علمی
روش‌ها و فنون تدریس
ناشر: یسطرون
نویسنده: عباس خورشیدی
می‌خوام در آینده بخونم
علمی
از سیادت تا وزارت: آشنایی با مبانی رشد در هفت سال اول، دوم و سوم
ناشر: قرآن و اهل بیت نبوت (ع)
نویسنده: محمدجعفر غفرانی
می‌خوام در آینده بخونم
علمی
تربیت در معرفت‌شناسی صدرایی
ناشر: نشر نوشته
نویسنده: علیرضا شواخی
می‌خوام در آینده بخونم
علمی
کاربرد ابزارهای اینترنتی در آموزش و پژوهش
ناشر: آییژ
نویسنده: فرهاد سراجی
می‌خوام در آینده بخونم
علمی
نقد شبهات پیرامون قرآن کریم
ناشر: تمهید
نویسنده: محمدهادی معرفت
می‌خوام در آینده بخونم
علمی
مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار SmartPLS 3 آموزشی و کاربردی همراه با CD
ناشر: ساوالان
نویسنده: عباس عبداللهی
می‌خوام در آینده بخونم
علمی
اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی
ناشر: علم استادان
نویسنده: کوروش فتحی‌واجارگاه
قبلاً خوندم
علمی
برنامه درسی به سوی هویت‌های جدید: شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی (جلد 1)
ناشر: آییژ
نویسنده: کوروش فتحی‌واجارگاه
دارم می‌خونم
علمی
اصول برنامه‌ریزی درسی
ناشر: ایران زمین
نویسنده: کوروش فتحی‌واجارگاه
قبلاً خوندم
علمی
مهارتهای آموزشی و پرورشی: نظریه‌ها و الگوها (جلد 2)
ناشر: سمت
نویسنده: حسن شعبانی
قبلاً خوندم
علمی
مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس) (جلد 1)
ناشر: سمت
نویسنده: حسن شعبانی
قبلاً خوندم
علمی
برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم‌اندازها
ناشر: سمت
نویسنده: محمود مهرمحمدی
قبلاً خوندم
علمی
مکاتب فلسفی و آراء تربیتی
ناشر: سمت
نویسنده: جرالدلی گوتک
قبلاً خوندم
علمی