کتاب‌های قفسۀ که
امپراطور عشق
ناشر: کتاب نیستان
نویسنده: بهزاد بهزادپور
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
جامعه بازار: بازار و نظریه اجتماعی مدرن
ناشر: نشر نی
نویسنده: دان اسلیتر
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
جامعه بازار: بازار و نظریه اجتماعی مدرن
ناشر: نشر نی
نویسنده: دان اسلیتر
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده: دانکن کرامر
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)
ناشر: لویه
نویسنده: رضا صفری‌شالی
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)
ناشر: لویه
نویسنده: رضا صفری‌شالی
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده: ارل رابینگن
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
فرهنگ و دانشگاه
ناشر: نشر ثالث
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
نظریه اجتماعی شهری (شهر، خود و جامعه)
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده: مایکل باندز
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
پایان کار: زوال نیروی کار جهانی و طلوع عصر پسابازار
ناشر: اختران، دات
نویسنده: جرمی ریفکین
می‌خوام در آینده بخونم
درسی