• کتاب مدیریت استعداد و نوآوری کتابی بسیار کاربردی برای مدیران جهت گزینش مناسب و حفظ کارکنان با استعداد در شرکتها و سازمانها می باشد که با راهبردهای عملی موجب پیشرفت و ارتقا و درنهایت نوآوری سازمان شما خواهد شد درستی این مسآله در سازمانی صنعتیx به عنوان نمونه اجرا شده و نتایج آن در کتاب موجود است...همچنین برای دانشجویان رشته های علوم تربیتی، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی و صنعتی و حتی مدیریت دولتی و اجرایی و اساتید دانشگاهها بسیار مناسب و کاربردی بوده و به تفسیر و تحلیل کامل مدیریت استعداد و نوآوری و تحقیق و توسعه و... می پردازد.

  • منابع انسانی، امروزه به عنوان سرمایه سازمان‌ها محسوب شده و به عینه مشخص شده است که انسان ها، عامل بقای سازمان‌ها در رقابت هستند. با پیچیده شدن محیط و تنوع فرهنگ ها و مشاغل در سازمان‌ها، تدریجا نقش منابع انسانی هم تغییر کرده است. سازمان‌های امروزی به نیروهای خلاق، انعطاف‌پذیر و پاسخگو نیاز دارند و از سوی دیگر شناسایی، جذب و نگهداری این نخبگان در سازمان بسیار مشکل‌تر از قبل شده است. سازمان‌های پویا برای فعالیت در این دنیای رقابتی در تلاش برای ایجاد فرصت‌هایی برای جذب این استعدادها هستند و سازمان‌هایی که نتوانند مدیریت منابع انسانی خود را با هنجارهای امروزی منطبق کنند، محکوم به فنا خواهند بود.
    در این کتاب تلاش شده است با ارائه راهکارهای عملی ، فرایند جذب ،حفظ ، مدیریت و کشف استعدادها در یک سازمان به درستی انجام گیرد؛ تا ضمن توانمندسازی مدیران شرکتها درنهایت منجر به نوآوری، افزایش دستاوردها و اثربخشی سازمان، رشد و شکوفایی استعدادهای کارکنان، موفقیتهای فردی، شغلی و اجتماعی، افزایش کمیت و کیفیت در تولیدات و خدمات، کاهش هزینه ها و ضایعات واتلاف منابع مادی و انسانی، افزایش انگیزش کارکنان، ارتقای بهداشت روانی و رضایت شغلی، ارتقای بهره وری و رشد و بالندگی شرکت ، تحریک و تشویق رقابتهای سالم در تولید، توزیع و خدمات، کاهش بوروکراسی اداری و کاهش پشت میزنشینی و تشریفات و افزایش عمل گرایی و...شود.