کتاب‌های قفسۀ که
شناخت فرش: برخی مبانی نظری و زیرساخت‌های فکری
ناشر: فرهنگسرای یساولی
نویسنده: تورج ژوله
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
مقدمه‌ای بر شناخت قالی ایران: مواد و ابزار، رنگرزی طراحی، شیوه‌های بافت
ناشر: فرهنگسرای یساولی
نویسنده: جواد یساولی
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
شناخت نمونه هائی از فرش ایران
ناشر: شرکت سهامی فرش ایران
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
ریسندگی الیاف کوتاه و مخلوط‌ها در سیستم پنبه‌ای
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
نویسنده: کی.آر. سالهوترا
می‌خوام در آینده بخونم
درسی
طراحان بزرگ فرش ایران: سیری در مراحل تحول طراحی فرش
ناشر: پیکان
نویسنده: شیرین صوراسرافیل
می‌خوام در آینده بخونم
درسی