کتاب‌های قفسۀ که
مقامات حمیدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده: عمربن‌محمود حمیدالدین‌بلخی
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی
رزمنامه کنیزک: حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
نویسنده: آرش اکبری‌مفاخر
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی
کتابت زبانهای ایرانی
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)
نویسنده: حبیب برجیان
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی
گفتمان‌های جامعه ایرانی: تجدید ساختارهای آگاهی و نظم معنایی در تاریخ معاصر
ناشر: نقد فرهنگ
نویسنده: رحیم محمدی
می‌خوام در آینده بخونم
جامعه شناسی
سودگرنامه: سودگرنسک از کتاب نهم دینکرد
ناشر: روزآمد
نویسنده: پورچیستا گشتاسبی‌اردکانی
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی
دگرگونی‌های آوایی واژگان در زبان فارسی (جلد 4)
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
نویسنده: جواد برومندسعید
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی
ریشه‌شناسی و اشتقاق در زبان فارسی (جلد 1)
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
نویسنده: جواد برومندسعید
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی
برگزیده شاهنامه فردوسی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نویسنده: احمدعلی رجایی‌بخارایی
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی
فرهنگ افسانه های مردم ایران (19جلدی)
ناشر: ماهریس
نویسنده: رضا خندان
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی
فرهنگواره تذکره الاولیا
ناشر: پیامبر
نویسنده: محمدبن‌ابراهیم عطار
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی
فرهنگ نوادر و لغات و ترکیبات و اصطلاحات هفت‌پیکر نظامی‌گنجه‌ای
ناشر: فرهنگ ایلیا
نویسنده: جلیل غدیری
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی
فرهنگ بازیافته‌های ادبی از متون پیشین (جلد 1)
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استهبان
نویسنده: رضا اشرف‌زاده
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی
فرهنگنامک موضوعی غزلیات حافظ
ناشر: سرمدی
نویسنده: خسرو طغرل
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی
حفظ البدن: رساله‌ای کهن در باب بهداشت تن (متن کهن سده ششم هجری)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نویسنده: محمدبن‌عمر فخررازی
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی
هنر مانوی
ناشر: هیرمند
نویسنده: هانس‌یواخیم کلیم‌کایت
می‌خوام در آینده بخونم
تاریخ
واژه‌نامه‌ی همدانی
ناشر: هیرمند
نویسنده: هادی گروسین
می‌خوام در آینده بخونم
ادبی