کتاب‌های قفسۀ که
آفریدگار و آفریده
ناشر: امید فردا
نویسنده: محمد صادقی‌تهرانی
می‌خوام در آینده بخونم
مذهبی
اثبات وجود خدا
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
نویسنده: جان‌کلوور مونسما
می‌خوام در آینده بخونم
مذهبی
انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر
ناشر: فرهنگ نشر نو
نویسنده: یوال هاراری
دارم می‌خونم
تاریخ
حیات و هدفداری
ناشر: شرکت سهامی انتشار
نویسنده: ه‌. روویر
می‌خوام در آینده بخونم
مذهبی