محمد هادی الله قلی زاده حقی

دنبال کنید
کتاب‌های قفسۀ که
اصول آمادگی جسمانی و مقدمات کار با وزنه برای ورزشکاران مبتدی
ناشر: نوآوران دانش
نویسنده: محمدهادی اله‌قلی‌زاده‌حقی
نویسندۀ کتابم
علمی
علوم کاربردی در هنرهای رزمی
ناشر: نوآوران دانش
نویسنده: محمد الله‌قلی‌زاده
نویسندۀ کتابم
علمی
چی بخوریم، چی نخوریم، تا سالم بمانیم
ناشر: نوآوران دانش
نویسنده: سعید رجبی
نویسندۀ کتابم
علمی
آمادگی جسمانی و علم تمرین در کاراته
ناشر: نوآوران دانش
نویسنده: محمدهادی اله‌قلی‌زاده‌حقی
نویسندۀ کتابم
علمی
مقدمات آشنایی آسیب‌شناسی در رشته‌های رزمی
ناشر: نوآوران دانش
نویسنده: ستاره غلامی‌نژاد
نویسندۀ کتابم
علمی
دانش و علم مربیگری در ورزش‌های رزمی
ناشر: نوآوران دانش
نویسنده: ستاره غلامی‌نژاد
نویسندۀ کتابم
علمی