کتاب‌های قفسۀ که
بچه رضاشهر: خاطراتی از دانشجوی دندانپزشکی شهید محمدجواد صالحیان
ناشر: ستاره ها وابسته به کنگره سرداران شهید استان خراسان
نویسنده: مریم قربان‌زاده
نویسندۀ کتابم
نگاشته‌ها
خاتون و قوماندان: روایت زندگی ام‌البنین حسینی همسر شهید علیرضا توسلی (ابوحامد) فرمانده لشکر فاطمیون
ناشر: ستاره ها وابسته به کنگره سرداران شهید استان خراسان
نویسنده: مریم قربان‌زاده
نویسندۀ کتابم
نگاشته‌ها
خیامی مصلح: خاطراتی از دانشجوی پرستاری شهید محمدعلی خیامی
ناشر: ستاره ها وابسته به کنگره سرداران شهید استان خراسان
نویسنده: مریم قربان‌زاده
نویسندۀ کتابم
نگاشته‌ها
دختران هم شهید می‌شوند: زندگینامه داستانی شهیده مهری زارع‌عباس‌آبادی
ناشر: بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد)
نویسنده: آزاده فرزام‌نیا
نویسندۀ کتابم
نگاشته‌ها
دریادل، روایت زندگی فاطمه دهقانی، همسر فداکار شهید ابوالفضل رفیعی
ناشر: ستاره ها وابسته به کنگره سرداران شهید استان خراسان
نویسنده: مریم قربان‌زاده
نویسندۀ کتابم
نگاشته‌ها
دیالمه
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه)
نویسنده: محمدمهدی خالقی
نویسندۀ کتابم
نگاشته‌ها
روضه ابوالفضل (ع): خاطراتی از دانشجوی پزشکی شهید هاشم مرگان‌ازغدی
ناشر: ستاره ها وابسته به کنگره سرداران شهید استان خراسان
نویسنده: مریم قربان‌زاده
نویسندۀ کتابم
نگاشته‌ها
شهربانو
ناشر: ستاره ها وابسته به کنگره سرداران شهید استان خراسان
نویسنده: مریم قربان‌زاده
نویسندۀ کتابم
نگاشته‌ها
مبادی ورودی شهر: حلقه‌ی گمشده‌ی بافت شهری
ناشر: اول و آخر
نویسنده: صدیقه رضاپور
نویسندۀ کتابم
نگاشته‌ها
ورودی 62: خاطراتی از دانشجوی داروسازی شهید مهدی محراب‌خانی
ناشر: ستاره ها وابسته به کنگره سرداران شهید استان خراسان
نویسنده: مریم قربان‌زاده
نویسندۀ کتابم
نگاشته‌ها
کشف حجاب از کشف حجاب: مجموعه مقالات همایش بزرگداشت قیام مسجد گوهرشاد
ناشر: آهنگ قلم
نویسنده: مریم قربان‌زاده
نویسندۀ کتابم
نگاشته‌ها
گیرنده: پدرم
ناشر: بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد)
نویسنده: مریم قربان‌زاده
نویسندۀ کتابم
نگاشته‌ها