معرفی کوتاه

رضا محمدزاده

عاشق کتابم. اگر به خودم بود 24 ساعت می خواندم!؛ ساکن در مشهد

123781 امتیاز
بیوگرافی

اگر وقت آزاد پیدا کنم سعی می کنم کتاب بخوانم.