• من این کتاب را مطالعه کردم کتاب در مورد شهید و زندکی ایشان و کرامات ان شهید بزرگوار  می باشد. نقد من این است که از لحاظ ادبی و بیان موضوع ضعیف است طوری که جذابیتی برای خواننده در ادامه  کردن مطلب ایجاد نمی کند و این به نظر من ضعف است. از دیگر سو ، تصویر  را چرا به انتهای کتاب منتقل کرده اند ایا الزامی بر این است. به نظر من میتوانستند عکس های مربوط به هر فصل  در انتهای همان فصل و یا داخل فصل مربوطه منتقل کنند.